KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE İZİN FORMU

İş bu aydınlatma belgesi 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince hazırlanmış olup, bu belge kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin izlenecek yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınıza aydınlatma yapmayı amaçlamaktadır.

İş bu Aydınlatma ve izin formunda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi sizi tanımlayabilecek ad-soyadınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, anne ve baba adınız, posta adresiniz , e-posta adresiniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.

Şirketimizden ürün temin etmek için OOAUTOS TEKNOLOJİ A.Ş.mize bildirdiğiniz kişisel verileriniz "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında "Veri sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir.

Şirketimiz ile müşteri, bayi, tüketici, tedarikçi , çalışan, çalışan adayı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" na uygun şekilde, faaliyet alanlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, anonimleştirilebilecek ve sınıflandırılabilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz; taleplerinize daha hızlı cevap vermek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri hizmetimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetimiz ve ürünlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetimiz ve ürünlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak, şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, raporlama, istatistik, hizmet ve satış izleme , şirketimiz ve bağlı olduğu grup şirketlerimizde mevcut veya yeni hizmet ve ürün çalışmaları ve olası müşteri tespiti , gerçekleştirilen iş başvuru bilgilerinin değerlendirmeye alınması v.s. amaçlar ile şirketimiz faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz kanuni olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, şirketimizin iştiraklerine, diğer grup şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi - yurt dışı üçüncü kişilere, yasal mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" na ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlar, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik ürün alışı, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler v.s. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz , şirketimiz web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, piyasa araştırması , SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış elemanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, anlaşmalı bayiler, anlaşmalı tedarikçiler, satış mağazaları, online satış siteleri v.s. gibi yöntemler ile şirketimizin bayileri, müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak, işbu Aydınlatma formunda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

·   1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·   2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·   3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·   4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·   5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·   6) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·   7) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·   8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·   9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başka bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Reşitpaşa Mah. Denizbank Sitesi Sk. No 32 Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya ooautos@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma formunu okudum.

Yukarıda aydınlatma formu kapsamında ve "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" na uygun olarak OOAUTOS TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına, anonimleştirilmesine ve yasal mevzuat gereği zorunlu olan veya talep edilmesi halinde idari ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakatim vardır.